Δημοσίευση στο 16th IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations

Η τελευταία ερευνητική εργασία της PaloServices σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα Ευφυούς Αλληλεπίδρασης – Intelligent Interaction Research Group, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του πρόσφατου συνεδρίου «16th IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations».

Sentiment analysis is a vigorous research area, with many application domains. In this work, aspect-based sentiment prediction is examined as a component of a larger architecture that crawls, indexes and stores documents from a wide variety of online sources, including the most popular social networks. The textual part of the collected information is processed by a hybrid bi-directional long short-term memory architecture, coupled with convolutional layers along with an attention mechanism. The extracted textual features are then combined with other characteristics, such as the number of repetitions, the type and frequency of emoji ideograms in a fully-connected, feed-forward artificial neural network that performs the final prediction task. The obtained results, especially for the negative sentiment class, which is of particular importance in certain cases, are encouraging, underlying the robustness of the proposed approach.

A Deep Learning Approach to Aspect-Based Sentiment Prediction

Authors:
Georgios Alexandridis, Konstantinos Michalakis, John Aliprantis, Pavlos Polydoras, Panagiotis Tsantilas, George Caridakis